Politika řízení rizik

Provozovatelem platformy pro tokenizaci aktiv Crowdex.PRO (dále jen "platforma") je společnost Crowdex Ltd. Platforma umožňuje investorům nakupovat tokeny a vlastníkům aktiv vydávat tokeny. Crowdex.PRO jako provozovatel Platformy poskytuje potenciálním investorům a vlastníkům aktiv přístup ke svým službám.

Investování do tokenů digitalizovaných aktiv nebo do investičních projektů, které
jsou financovány vydáváním tokenů, s sebou nese rizika. Níže jsou uvedena opatření, která přijímáme za účelem snížení nebo úplné eliminace tohoto rizika.

Každý investiční projekt je vyhodnocován týmem analytiků, které zaměstnává společnost Crowdex.PRO bude u příslušného investičního projektu vystupovat výhradně jako zprostředkovatel jménem emitentů tokenů.

Největším rizikem investice do tokenů je selhání emitenta tokenu. K tomu dochází, když emitent není schopen vydávané tokeny vyplatit ( a spálit je) nebo splnit sliby dané v procesu prodeje, např. ohledně míry zisku. Proces výběru projektů Crowdex.PRO je navržen tak, aby se snížilo riziko platební neschopnosti emitenta tokenů.

Když investujete prostřednictvím platformy, investujete do emitentů usilujících o financování, kteří prošli procesem hloubkové kontroly realizovaným společností Crowdex.PRO. V tomto procesu používáme pokročilý skórovací systém vyvinutý akademiky z Vratislavské univerzity a používaný také v procesu analýzy úvěrových projektů na platformě Crowdex.PRO (více informací o našem skórovacím systému na
, který používá také naše mateřská společnost www.crowder.pro/bezpieczenstwo). Přečtěte si a ujistěte se, že rozumíte rizikům spojeným s vaší investicí, která jsou podrobně popsána níže.

Vaše peníze jsou v ohrožení. Váš kapitál je v ohrožení a je možné, že se vám celá investice (nebo její část) nevrátí. Investice do tokenů s sebou nesou mnohá rizika spojená s emitentem tokenu, ale také s vnějším prostředím. Proto nemůžeme zaručit, že získáte zpět svůj kapitál nebo realizujete ztrátu. Proto byste měli vždy provést analýzu projektu, posoudit související rizika a především byste nikdy neměli investovat více, než jste schopni ztratit.

Na vaši investici se nevztahují záruky Bankovního záručního fondu.

Je důležité vědět, že Vaše investice není v žádném případě srovnatelná s bankovními vklady, a proto se na ni nevztahuje žádný nástroj pojištění vkladů a investic ani systém náhrad, který v Polsku uplatňuje Bankovní garanční fond ve vztahu k bankovním vkladům.

Riziko Vašeho portfolia.
Jakákoli investice do tokenů vydaných na Platformě by měla být provedena jako součást diverzifikovaného investičního portfolia, které by mělo zahrnovat kombinaci nelikvidních a likvidních aktiv. Investování malých částek do více investic vám pomůže toto riziko rozložit a snížit. Většinu vašich investic by měly tvořit likvidní třídy aktiv, abyste měli snadnější přístup ke svému kapitálu.

Volatilitarealitního trhu . Trh s nemovitostmi je cyklický a hodnota nemovitostí může růst nebo klesat v závislosti na politických, ekonomických nebo společenských událostech. Historická výkonnost trhu s nemovitostmi nebo konkrétní nemovitosti není spolehlivým vodítkem pro budoucí výkonnost. Budoucí pokles trhu s nemovitostmi může vážně ovlivnit schopnost věřitele splácet svůj dluh.

Nedostatek likvidity.

Investice do tokenů vydaných prostřednictvím platformy jsou investicí na různě dlouhou dobu. Vaše investice může být během tohoto období nelikvidní, což znamená, že jakmile budou investované prostředky použity k získání úvěru, nemusíte získat zpět peníze investované do tokenů. Neexistuje také žádná záruka, že na tokenech vyděláte nebo že na konci období tokenů obdržíte zpět celou částku, např. v případě, že emitent (dlužník) nesplácí své závazky a není schopen je splatit (vyplatit). Tokeny však budete moci prodat na sekundárním trhu (tabulka nabídek provozovaná společností Crowdex.PRO) nebo na burzách, kde budou emitované tokeny kótovány.

Žádné investiční poradenství.

‍Crowdex
.PRO a jeho pobočky neposkytují žádné investiční poradenství ani investiční doporučení.

Daň ze zisku je na vaši zodpovědnost.


Měli byste si dát pozor na případnou daňovou povinnost, která se může vztahovat na zisky získané z investic do tokenů. To, zda se příslušná daňová povinnost uplatní, závisí na vašich individuálních okolnostech. Důrazně doporučujeme, abyste se o své individuální daňové situaci, která závisí na vašich osobních poměrech a může se v budoucnu změnit, poradili s vhodně kvalifikovanými daňovými odborníky.

U každého projektu provádíme důkladnou due diligence. Důkladně zkoumáme tři klíčová kritéria:
‍ kvalitaaktiv: provádíme hloubkovou kontrolu podkladových aktiv - včetně toho, že pokud projekt zahrnuje nemovitosti, analyzujeme nezávislé odborné ocenění (odhad) každého aktiva (nemovitosti)

emitent: provádíme analýzu finanční situace každého dlužníka, posuzujeme jeho úvěrovou historii a ověřujeme totožnost věřitele podle zásad praní špinavých peněz (AML).Anti-Money Laundering, AML) ; a
výstup: posuzujeme schopnost každého emitenta vyplatit tokeny

Vaše peníze nikdy nepůjdou na naše bankovní účty.

Všechny peníze, z emise tokenů jdou vždy přímo emitentovi tokenů. V případě platební neschopnosti provozovatele Crowdex.PRO nehrozí, že by investoři o své tokeny přišli.